Läxpolicy


Läxpolicy


Definition av läxa:

Enligt Skolverket så kan läxor definieras som ”uppgifter som läraren tilldelar eleverna att göra efter skoltidens slut. Denna definition överensstämmer med Ribersborgsskolans syn på vad en läxa är. Läxan ska vara av sådan art att eleverna kan klara av att göra den på egen hand.

Syfte:

Att befästa kunskaper

Exempel på denna typ av läxor är repetition av avklarade arbetsmoment t.ex. träning inför ett kommande prov.

Repetition och övningsläxan/att träna färdigheter

Läxan syftar till mängdträning och repetition av sådant vi arbetat med på lektionerna. Exempel på denna typ av läxor är läsning, glosor, träna addition, subtraktion och multiplikationstabellen.

Förberedelseläxan/att förbereda ett moment eller ämnesområde

Läxan ger då förförståelse till kommande lektion där ämnet tas upp. Exempel på denna typ av läxor är att fundera kring en problemlösningsuppgift, att ta med en artikel som ska behandlas eller att läsa in en text för att kunna komma med frågor när den behandlas.


Läxhjälp:

Ribersborgsskolan samarbetar med Drivkraft Malmö och erbjuder läxhjälp på onsdagar för mellanstadiet.