Kosmos

Ribersborgsskolans lilla undervisningsgrupp

På Ribersborgsskolan finns en lite undervisningsgrupp för de elever som av olika anledningar har svårt att tillgodogöra sig undervisningen i stor grupp.

Kosmos fungerar som studieverkstad där målet för samtliga elever är att skaffa verktyg och kunskaper de behöver för att kunna gå tillbaka till undervisning i sin egen klass. Att gå på Kosmos innebär inte att man flyttas från sin klass.

Klasstillhörigheten är viktig för den sociala utvecklingen och förmågan. Klassläraren är fortfarande mentor och huvudansvarig även om eleven har stora delar av sin undervisning på Kosmos.

På Kosmos har vi möjlighet att individanpassa undervisningen fullt ut.

Vi utgår alltid från det som fungerar för att skapa en bra skolsituation för varje elev. Våra lokaler är anpassade för elever med funktionsvariationer och pedagogerna har lång erfarenhet och utbildning för att arbeta med anpassningar och lösningsfokus i skolan.

De elever som går på Kosmos har erbjudits plats där efter beslut av Rektor i samråd med skolans Elevhälsoteam. Pedagogerna på Kosmos har ett nära samarbete med skolans övriga pedagoger och kan fungera som handledare vid individuell anpassning i klassrummen.

En placering av en elev på Kosmos är alltid ett tillfälligt stöd och målet för verksamheten är att alla elever så långt det är möjligt skall slussas tillbaka till sin klass.